STATUT,standardy ochrony małoletnich, procedury i regulaminy, podstawa programowa przedszkola; STATUT, procedury i regulaminy żłobka

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z DOKUMENTAMI:

DOKUMENTY PRZEDSZKOLE:

STATUT tekst jednolity

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH: https://drive.google.com/file/d/1-wNeDbdCezUQ0rhfJwodXHhZigDzcSty/view?usp=sharing

PROCEDURY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA DZIECI W JĘZYKOWYM PRZEDSZKOLU NIEPUBLICZNYM 'KRAINA WIEDZY W PUŁAWACH

Regulamin przedszkole

Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Językowym Przedszkolu Niepublicznym 'Kraina Wiedzy’ w Puławach

PODSTAWA PROGRAMOWA:

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/wychowanie-przedszkolne-i-edukacja-wczesnoszkolna.-pp-z-komentarzem.pdf


DOKUMENTY ŻŁOBEK:

STATUT żłobek

Regulamin żłobek

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW

w Niepublicznym Żłobku i Przedszkolu Językowym „Kraina Wiedzy”

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej i Sportu z dnia
31 grudnia 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z dnia 22 stycznia 2003 r).

    • Plac zabaw zlokalizowany w ogrodzie placówki jest terenem służącym zabawie i wypoczynkowi wyłącznie dzieciom uczęszczającym do Niepublicznego Żłobka i Przedszkola Językowego „Kraina Wiedzy”.
    • Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci żłobkowych i przedszkolnych uczęszczających do Niepublicznego Żłobka i Przedszkola Językowego „Kraina Wiedzy”.
    • Przed wyjściem dzieci do ogrodu – teren sprawdzany jest przez nauczyciela/opiekuna lub innego pracownika przedszkola/żłobka (stan techniczny sprzętu, czystość).
    • Dzieci na terenie placu zabaw powinny przebywać wyłącznie pod stałą opieką nauczycieli/opiekunów, którzy ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.
    • Podczas przebywania na placu zabaw, nauczyciele/opiekunowie rozstawieni są na całym terenie placu.
    • Z urządzeń ogrodowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
    • Na terenie placu zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych, środków oduzających oraz palenia tytoniu.
    • Zabrania się w szczególności:

– przebywania na terenie placu zabaw osobom nieupoważnionym,

– niszczenia sprzętu i urządzeń zabawowych,

– zaśmiecania terenu,

– niszczenia zieleni,

– jazdy na rowerze, hulajnodze, deskorolce, rolkach itp.,

– wprowadzania zwierząt.

    • Wszelkie uszkodzenia urządzeń lub zniszczenia zieleni należy natychmiast i niezwłocznie zgłosić prezesowi, dyrektorowi lub innemu pracownikowi przedszkola/żłobka w sekretariacie placówki.
    • Utrzymanie w czystości placu zabaw należy do obowiązków wszystkich pracowników zatrudnionych w przedszkolu/żłobku.
    • W ogrodzie opiekę nad dzieckiem przejmuje rodzic z chwilą przywitania się z nim i z nauczycielem/opiekunem.
    • Za stan urządzeń zabawowych i sprzętu odpowiadają: Dyrektor Przedszkola, nauczyciele prowadzący zajęcia oraz inni pracownicy zatrudnieni w placówce.
    • W razie stwierdzenia nieprawidłowości, nauczyciel/opiekun nie powinien wyprowadzać wychowanków na plac zabaw oraz niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Dyrektora placówki.
    • W czasie prowadzenia zajęć oraz po zamknięciu przedszkola/żłobka obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania na placu zabaw nieupoważnionych osób.
    • Korzystanie z placu zabaw i urządzeń stanowiących jego wyposażenie przez uczniów Szkoły Językowej Helen Doron nie jest możliwe.
    • Dyrektor Przedszkola/Żłobka nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób, które korzystają z placu zabaw i urządzeń stanowiących jego wyposażenie bez jego zgody, pod opieką rodziców/prawnych opiekunów, poza godzinami pracy przedszkola/żłobka i nie przestrzegają zapisów niniejszego regulaminu.
    • Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola/żłobka, rodziców/prawnych opiekunów dzieci i inne osoby upoważnione przez rodziców do opieki nad dziećmi, a przebywające na terenie placu zabaw.
    • Treść regulaminu podaje się do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie na  stronie internetowej przedszkola/żłobka.

 

 

 

Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies : Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz tę politykę. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close