KOMPETENCJE KLUCZOWE

Kształtowanie kompetencji kluczowych
w Językowym Przedszkolu Niepublicznym
„Kraina Wiedzy”
w Puławach
założenia na rok szkolny 2023/2024
Kształtowanie kompetencji w przedszkolu ma wyjątkowy charakter, ponieważ wyposaża dziecko w odpowiednią wiedzę oraz dostarcza okazji, które pozwalają wyrobić w nim odpowiednie nawyki i zdobyć umiejętności praktyczne. Poprzez działanie umożliwią kształtowanie odpowiednich postaw. Na tym etapie rozwojowym i edukacyjnym na szczególną uwagę zasługują zatem: modelowanie, naśladowanie pozytywnych wzorców, świadome tworzenie sytuacji pozwalających na aktywne uczestnictwo, odczuwanie i eksplorację dostępnej przestrzeni z zastosowaniem zasad indywidualnego podejścia do każdego maluszka.
Proces kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych trwa przez całe życie, a jego instytucjonalnym początkiem jest uczestnictwo dziecka w różnych formach edukacji przedszkolnej.
Wyróżnia się 8 kompetencji kluczowych:

1. Kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji.
Czyli zdolność do codziennego komunikowania się dziecka w środowisku przedszkolnym z dorosłymi i innymi dziećmi (np. komunikowanie własnych potrzeb, emocji, opowiadanie o zdarzeniach, odpowiadanie na pytania).
PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA
Wspomaganie rozwoju mowy poprzez:
• Stwarzanie sytuacji do wypowiedzi swobodnych i kierowanych
• Słuchanie opowiadań, wierszyków, zapraszanie do wspólnego czytania rodziców, rodzeństwo
• Odgrywanie ról w przedstawieniach przedszkolnych, uroczystościach, nauka wierszyków, piosenek, występy przed publicznością, udział w przeglądach recytatorskich, piosenek,
• Opowiadanie o swoich zainteresowaniach, hobby- np. podczas projektu „Tydzień Bohatera”,
• Zabawy logopedyczne, ćwiczenia ze specjalistą,
• Rozwijanie motoryki małej, wykorzystując przy tym różne struktury i materiały,
• Ćwiczenia grafomotoryczne (rysowanie znaków literopodobnych na mące, piasku itp.)

2. Kompetencje w zakresie wielojęzyczności.
Zabawy językowe, podczas których używa się zwrotów w języku obcym w sytuacjach codziennych i w zabawie. Istotnym elementem jest wprowadzenie dziecka w odmienne od znanych i typowych sytuacji społecznych, wskazywanie na bogactwo kulturowe, społeczne i językowe innych narodów.
PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA
W ramach realizacji zadań z tego obszaru dzieci uczestniczą w zajęciach języka angielskiego 2 x w tygodniu po 30 minut oraz w zajęciach języka hiszpańskiego
2 x w tygodniu po 30 minut. Podczas zajęć przedszkolaki poznają i utrwalają:
– podstawowe słowa i zwroty w języku angielskim i hiszpańskim (np. podają swoje imię, wiek, określają nastrój, liczą, nazywają kolory, części ciała, ubrania, podają nazwy zwierząt, części garderoby),
– śpiewają i tańczą do piosenek w j. angielskim i w j. hiszpańskim.
– lektorzy porozumiewają się z dziećmi tylko w języku obcym.
W ramach zajęć organizowanych przez nauczycieli poszczególnych grup dzieci poznają kulturę i obyczaje wybranych krajów. Podczas zajęć z wychowawcami słuchają piosenki w j. angielskim, utrwalając tym samym poznany materiał.

3. Kompetencje matematyczne. Kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii.
Jest to umiejętność wykorzystywania myślenia matematycznego i logicznego w celu rozwiązywania problemów wynikających z codziennych sytuacji. Podstawowe kompetencje naukowo-techniczne odnoszą się do wykorzystywania i stosowania wiedzy oraz sposobów objaśniających świat przyrody, czyli eksperymentowanie, obserwowanie zjawisk, sprawdzanie, majsterkowanie.
PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA
Kompetencje matematyczne: codzienne zabawy w przeliczanie, klasyfikowanie, mierzenie, ważenie, rozróżnianie stron: lewa/prawa, porównywanie liczebności, stosowanie liczebników porządkowych, orientacja w schemacie ciała i w przestrzeni oraz na kartce, pomiary długości, klasyfikowanie, przekształcanie, rytm, następstwo czasu, zadania, zabawy eksperymentalno-doświadczalne, kulinarne.
Kompetencje naukowo-techniczne: codzienne działania, m.in. obserwacje zjawisk atmosferycznych, przyrodniczych, prowadzenie kalendarza pogody, prowadzenie czasowych „ogródków” w salach, zajęcia w ogródku przedszkolnym, zabawy mikroskopem, lupą itp., zabawy z wykorzystaniem bezpiecznych narzędzi (kąciki majsterkowicza), zabawy eksperymentalno-doświadczalne (poznawanie podstawowych praw fizycznych, chemicznych), plastyczne, przestrzenne.
Cykliczne zajęcia ogrodnicze z p. Cezarym Magikiem-Ogrodnikiem.

4. Kompetencje cyfrowe.
Realizowane są poprzez działania wprowadzające dziecko w przestrzeń wirtualną, podejmowanie samodzielnej aktywności poznawczej, w tym zabawy projektowe, konstrukcyjne, pracę techniczną i plastyczną.
PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA
Wykorzystywanie narzędzi TIK (np. dywan i monitor multimedialny, magnetofon, rzutnik, laptop, tablet, aparat cyfrowy,) w różnych sytuacjach i przy różnych zadaniach, wykorzystywanie Internetu – oglądanie prezentacji i filmów edukacyjnych, spektakli teatralnych.
Cotygodniowe zajęci z kodowania i programowania w każdej grupie wiekowej.

5. Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.
Rolą przedszkola jest poznanie indywidualnych zainteresowań, cech, preferencji dziecka, dobór odpowiednich metod, technik i form pracy w celu przygotowania dziecka do uczenia (się), do życia w grupie, tworząc dzieciom sytuacje, w których uczą się one gospodarowania czasem przeznaczonym na zabawę, współpracują przy wykonywaniu zadania i biorą odpowiedzialność za wynik swoich działań.
PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA
Kompetencja ta jest kształtowana poprzez realizację wszystkich obszarów podstawy programowej wychowania przedszkolnego w duchu filozofii Planu daltońskiego. Podczas wszelkich działań dzieci opieramy się na 4 filarach: samodzielności, współpracy, odpowiedzialności i refleksji. Wdrażamy rutyny Myślenia krytycznego, które uczą dzieci 4k- kompetencji, krytycznego myślenia, komunikacji i kreatywności. Dzieci kształtują umiejętność obserwacji i wyciągania wniosków z własnych działań prowadzonych w przedszkolu, uczą się konkretnych zachowań i reakcji. Dzieci wdrażane są do samodzielnego zdobywania wiedzy przy pomocy różnorodnych źródeł wiedzy (tradycyjnych i innowacyjnych) oraz do współpracy i współdziałania w zespole, grupie, parach ale też pracy indywidualnej.

6. Kompetencje obywatelskie.
Na etapie przedszkolnym to zdolność do stopniowego wychodzenia poza obszar rodziny, do pracy z innymi w grupie przedszkolnej. Istotne jest, aby dziecko zrozumiało obyczaje i sposoby funkcjonowania osób w różnych społeczeństwach i środowiskach, dostrzegało różnorodność zachowań a stopniowo też postaw.
PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA
Realizacja tych treści odbywa się nieustannie, podczas wszystkich sytuacji z jakimi stykamy się w przedszkolnej rzeczywistości, a ich celem jest wykształcenie u dzieci postaw społecznie pożądanych: budzenie zainteresowania historią swojej rodziny, okolicy, kraju, stosowanie zwrotów grzecznościowych, kulturalne zachowanie podczas różnorodnych sytuacji, umiejętność współpracy, otwartość, bezkonfliktowość, tolerancja, przy jednoczesnym eliminowaniu postaw społecznie niepożądanych, służą temu tworzone w grupach kodeksy zachowania, kształtowanie u dzieci patriotyzmu (przez obchody m.in. Dnia Niepodległości), udział w akcjach charytatywnych, spacery, wycieczki do różnych miejsc użyteczności publicznej (sklep, zakład fryzjerski, biblioteka, apteka), spotkania z przedstawicielami różnych zawodów (pielęgniarka, ratownik medyczny, policjant, strażak) i z rodzicami, którzy prezentują swoje zawody.

7. Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości.
Kompetencja ta obejmuje stwarzanie dzieciom warunków do samodzielnego eksplorowania świata, eksperymentowania, doświadczania. Inicjatywność i przedsiębiorczość są rozwijane wielopłaszczyznowo i co ważne, ich elementy są obecne podczas wszystkich działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, w których uczestniczy dziecko w przedszkolu.
PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA
Każdorazowo stwarzane są okazje pozwalające dzieciom samodzielnie doświadczać, eksperymentować, eksplorować (np. robienie kanapek, sałatek, szaszłyków, pieczenie, malowanie, rysowanie, wydzieranie, lepienie, układanie klocków, zabawy w piaskownicy, sadzenie i pielęgnowanie roślin), codzienne zabawy na placu zabaw, w kącikach zainteresowań, zabawy doświadczalne i eksperymentalne, granie w gry zespołowe. Dzieci współpracują podczas stawiania im zadań do wykonania w parach, grupach czy zespołach, co pozwala im działać i poczuć odpowiedzialność za ostateczny efekt swoich działań, warsztaty plastyczne, sportowe, kulinarne, wycieczki (piesze i autokarowe).

8. Kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.
Praca w tym obszarze ukierunkowana jest na twórcze wyrażanie doświadczeń i emocji za pośrednictwem różnorodnych środków ekspresji: muzyki, sztuk teatralnych, literatury i sztuk wizualnych. Doświadczania takie pozwalają na wyrażenie przez dziecko różnorodnych stanów emocjonalnych, wyzwolenie pozytywnych emocji, a przez to otwarcie się na nowości i pomagają w nawiązaniu relacji.
PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA
Te kompetencje przedszkolaki nabywają poprzez: codzienne malowanie (w tym nietypowymi technikami, np. malowanie gąbkami), rysowanie, śpiewanie, taniec, wystawy prac dzieci (sala, korytarze), udział w różnych uroczystościach i przedstawieniach przedszkolnych – jako mali aktorzy (pasowanie na przedszkolaka, Święto Niepodległości, Jasełka, Święto Rodziny, zakończenie przedszkola), udział w przeglądach miejskich (muzycznych, recytatorskich), występach, przedstawieniach teatralnych.

Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies : Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz tę politykę. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close