PROCEDURA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA w związku z COVID-19- AKTUALIZACJA!

    Procedura

zapewnienia bezpieczeństwa

w związku z wystąpieniem COVID-19

(przyprowadzania, odbierania dziecka z placówki oraz sprawowania opieki podczas pobytu dziecka w placówce)

W Językowym Przedszkolu Niepublicznym i Niepublicznym żłobku „Kraina Wiedzy” w Puławach

 

Na podstawie wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora

Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób

zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),

 1. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz.

59 ze zm.),

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i

higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz.

69 ze zm.),

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19( Dz. U z 2020r. poz. 493),

 1. Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

(Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 567),

 1. Wytyczne epidemiologiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli,

oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania

przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 30 kwietnia i

4 maja 2020r.

 

DZIAŁ 1

Postanowienia ogólne

 1. Procedura określa zasady bezpieczeństwa obowiązujące w przedszkolu i żłobku oraz działań

minimalizujących rozprzestrzenianie się COVID-19 w okresie ograniczonego

funkcjonowania przedszkoli i żłobków spowodowanego pandemią. Procedura dotyczy wszystkich

pracowników Językowego Przedszkola Niepublicznego i Niepublicznego Żłobka „Kraina Wiedzy” w Puławach, ul. Górna 4b, Kwiatowej 1 oraz dzieci uczęszczających do przedszkola/żłobka i ich rodziców/prawnych opiekunów.

 1. Celem niniejszej procedury jest:
 2. a) ustalenie bezpiecznego dostosowania warunków do aktualnych wytycznych

przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia w

sprawie zapewnienia bezpiecznego pobytu dzieci w przedszkolu w okresie pandemii,

wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej

Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59, oraz z 2020r. poz. 322, 374, 567),

 1. b) zminimalizowanie zagrożeń zakażenia wirusem SARS-CoV2,
 2. c) umożliwienie bezpiecznego korzystania z przedszkola dzieciom, w trakcie pracy

zawodowej rodziców.

 1. Niniejsza procedura reguluje zasady:
 2. a) profilaktyki,
 3. b) warunków przyjęcia dziecka do przedszkola w trakcie pandemii,
 4. c) organizacji sprawowania opieki, postępowania i obowiązki pracowników na terenie

placówki,

 1. d) postępowania w razie podejrzenia choroby „COVID-19”.
 2. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Przedszkolu i Żłobku

odpowiada Dyrektor Przedszkola i Żłobka, zwany dalej Dyrektorem.

 1. Przedszkole/Żłobek w okresie pandemii pełni funkcję opiekuńczą. Rodzice są świadomi pełnej

odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do przedszkola/żłobka w aktualnej sytuacji

epidemiologicznej.

 1. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu/żłobku rodzic jest zobowiązany do pozostania w

stałym kontakcie z placówką. W przedszkolu ustala się nowe sposoby „szybkiej

komunikacji” z rodzicami:

 1. a) rodzic w przypadku zmiany numeru telefonu (inny niż podany w umowie) jest

zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie osobę, której przekazuje

dziecko w danym dniu lub telefonicznie pracownika przedszkola/Żłobka (508220819),

 1. b) w przypadku objawów chorobowych dziecka, nauczyciel bezzwłocznie powiadamia

rodzica telefonicznie. Rodzic jest zobowiązany odebrać dziecko natychmiast po otrzymaniu informacji;

 1. c) wszelkie informacje będą przekazywane rodzicom za pośrednictwem telefonu;
 2. d) nauczyciel sprawujący opiekę nad powierzonymi dziećmi, posiada numery telefonów

do rodziców/prawnych opiekunów dziecka;

 1. e) w związku z brakiem możliwości kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, rodzic ma

możliwość kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem maila.

 1. Ilekroć w procedurze jest mowa o:

SARS-CoV2 – nowy koronawirus.

COVID-19 – choroba wywoływana przez koronawirus SARS-CoV2.

Choroba zakaźna – choroba zakaźna łatwo rozprzestrzeniająca się, powodująca

szczególne zagrożenie dla zdrowia publicznego i wymagająca specjalnych metod

zwalczania.

Kwarantanna- odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu

zapobiegania szerzenia się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.

Izolacja – odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby

lub grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia

biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby.

Izolatorium – pomieszczenie lub wydzielony obszar, w którym będzie można

odizolować osobę z objawami chorobowymi. Pomieszczenie powinno być wyposażone

w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący.

Procedura – Procedura bezpieczeństwa w trakcie pandemii wirusa SARS-CoV 2

obowiązująca w Językowym Przedszkolu Niepublicznym i Niepublicznym Żłobku „Kraina Wiedzy”.

Przedszkole -Językowe Przedszkole Niepubliczne „Kraina Wiedzy” w Puławach.

Żłobek-Niepubliczny żłobek „Kraina Wiedzy” w Puławach.

 1. Do pracy w przedszkolu/żłobku mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek

objawów wskazujących na chorobę zakaźną, oraz osoby nie mające kontaktu z osobą

przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

 1. Do przedszkola/żłobka nie będą wpuszczani: dzieci, opiekunowie oraz pracownicy z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję.
 2. Codziennie pracownicy placówki maja mierzona temperaturę. W przypadku kiedy

temperatura 3 pomiarów w odstępach 5 minutowych, będzie wyższa niż 37,5oC, osoby

takie nie zostaną wpuszczone do przedszkola/żłobka.

 1. Codziennie mierzona jest temperatura dziecku przychodzącemu do przedszkola/żłobka.

W przypadku kiedy temperatura 3 pomiarów w odstępach 5 minutowych, będzie wyższa niż 37,5oC, zostanie poinformowany rodzic/opiekun, dziecko zostanie przeprowadzone do izolatki, gdzie będzie czekało wraz z nauczycielem na natychmiastowy odbiór z przedszkola/żłobka przez rodzica.

 1. W przedszkolu/żłobku nie ma obowiązku zakrywania nosa oraz ust przez dzieci i pracowników

Przedszkola/żłobka w sali.

 1. Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci i pracowników przedszkola/żłobka, pracownicy

zobowiązani są do noszenia maseczki podczas przyprowadzania, odbierania dziecka przez rodzica oraz w częściach wspólnych przedszkola/żłobka (korytarz, toaleta, pomieszczenie socjalne, plac zabaw, szatnia, kuchnia)

 1. Na czas pracy przedszkola/żłobka, drzwi wejściowe do budynku przedszkola/żłobka są zamykane w godzinach 8.30-15.00, rodzice są zobligowani w tych godzinach do dzwonienie dzwonkiem w celu otworzenia drzwi.
 2. Przy wejściu do przedszkola/żłobka znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego,

stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się

skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej

się na terenie placówki.

 1. Po wejściu do budynku wszystkie osoby zobligowane są do dezynfekcji rąk.
 2. Nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu powyżej 60 roku

życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.

 1. Przedszkole/żłobek wyznacza salę jabłkową na tymczasowe izolatorium, w którym będzie

można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych na ul. Górnej 4b oraz pomieszczenie na poziomie -1 na ul. Kwiatowej 1.

 1. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących

objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od

pracy i umieścić w izolatorium. Należy powiadomić właściwą miejscowo powiatową

stację sanitarno- epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydanych instrukcji

i poleceń. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy poddać

gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji, zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w placówce.

DZIAŁ 2

Zasady profilaktyki

 1. Do zadań przedszkola/żłobek należą:

1) zapewnienie dzieciom odpowiednich warunków sanitarnych, opiekuńczych

i edukacyjnych dostosowanych do wymogów GIS;

2) zachowanie zalecanego dystansu społecznego min. 1,5 m, oraz zasady min 2m2

na 1 osobę;

3) systematyczne wietrzenie sali w odstępach godzinnych;

4) umieszczenie w łazienkach przy umywalkach plakatów z zasadami dezynfekcji i mycia

rąk;

5) systematyczna dezynfekowanie toalet, zabawek, powierzchni płaskich, blatów itp.

6) dezynfekcja blatów oraz krzesełek po posiłkach;

7) edukacja dzieci w zakresie:

 1. a) prawidłowego korzystania z sanitariatów (podnoszenie, opuszczanie deski

klozetowej, spuszczanie wody),

 1. b) utrwalania zasad higieny rąk,
 2. c) przestrzegania mycia rąk po skorzystaniu z toalety,
 3. d) przestrzegania mycia rąk przed posiłkami,
 4. e) prawidłowego zachowania się przy stole (korzystanie z własnych sztućców,

spożywanie posiłków z talerza przeznaczonego dla danego dziecka, picie napojów

tylko z kubka przewidzianego dla danego dziecka itp.),

 1. f) zakazu wkładania zabawek do buzi, przestrzegania przed całowaniem się dzieci

i zabawek, ochrony przed wkładaniem rąk do buzi, obgryzania paznokci,

 1. g) prawidłowego zachowania się podczas kichania i kaszlu, wycierania nosa

w jednorazową chusteczkę;

8) pomiar temperatury ciała,

9) współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi w zakresie higieny dzieci oraz zdrowia.

 

 

 

 

DZIAŁ 3

Warunki i zasady powrotu dziecka do przedszkola/żłobka w trakcie pandemii

 1. W celu przyjęcia dziecka do przedszkola/żłobka w okresie pandemii, rodzic przekazuje informację sms- czy deklaruje powrót dziecka i od kiedy.
 2. Jeśli będzie konieczność ograniczenia liczebności liczebnej w grupach oraz w przypadku

większej liczby zgłoszeń niż miejsc, dyrektor będzie brał pod uwagę złożone przez

rodziców deklaracje sms, z której wynika, że oboje z rodziców nie mają możliwości

pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu oraz spełniają warunki

pierwszeństwa korzystania z przedszkola/żłobka.

 1. Przedszkole/żłobek w pierwszej kolejności będzie przyjmować dzieci pracowników systemu

ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw

produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

i zwalczaniem COVID-19.

 1. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola/żłobka mają

obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola,

jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.

 1. Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola/żłobka jest zapoznanie się, podpisanie oświadczeń o zapoznaniu się z regulaminem, procedurami stworzonymi na czas pandemii przez przedszkole/żłobek, podpisanie zgody na codzienny pomiar temperatury i podpisanie oświadczenia o natychmiastowym odbiorze dziecka z placówki, po stwierdzeniu objawów chorobowych.
 2. Rodzice dzieci przejawiających objawy chorób alergicznych, takich jak katar, kaszel,

duszności, wysypki zobowiązani są do złożenia oświadczenia.

 1. Rodzic/ prawny opiekun przyprowadzający dziecko do przedszkola/żłobka po zdezynfekowaniu rąk:

1) rozbiera dziecko w szatni z okrycia wierzchniego i zmienia obuwie;

2) myje i zdezynfekuje ręce dziecka za pomoc wody z mydłem;

3) podchodzi pod drzwi Sali z dzieckiem, puka i czeka na otworzenie drzwi przez nauczyciela;

 1. Do przedszkola/żłobka może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną-rodzic przyprowadzając dziecko bierze pełną odpowiedzialność za zdrowie dziecka i pracowników przedszkola/żłobka-jest szczery z pracownikami przedszkola/żłobka, nie zataja ważnych informacji dotyczących zdrowia dziecka.

W przypadku kiedy temperatura 3 pomiarów w odstępach 5 minutowych, będzie wyższa niż 37,5oC, rodzic zobowiązany jest zabrać dziecko do domu i poinformować przedszkole o stanie zdrowia dziecka, celem wykluczenia choroby zakaźnej.

 

 1. Z uwagi na wzmożone wytyczne GIS, zaleca się by dzieci miały związane włosy.
 2. Dzieci do przedszkola/żłobka są przyprowadzane i odbierane tylko i wyłącznie przez osoby

zdrowe.

 1. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych

nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola/żłobka.

 1. W czasie pracy przedszkola/żłobka nie przewiduje się pobytu osób trzecich w budynku.
 2. Przedszkole/żłobek nie będzie mogło zapewnić opieki dziecku, w przypadku, gdy nie będzie

ono w stanie stosować się do obowiązujących w przedszkolu/żłobku zasad zgodnych

z wytycznymi MEN, GIS oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej w okresie trwania

pandemii, przez co jego zachowanie będzie stanowiło bezpośrednie zagrożenie dla

zdrowia pozostałych dzieci i pracowników przebywających w budynku przedszkola/żłobka.

DZIAŁ 4

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.

Organizacja opieki i żywienia.

 1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego, przedszkole/żłobek będzie działać w godzinach

wyznaczonych przez dyrektora tj. 6:30- 17:30.

 1. Należy zminimalizować wstęp osób trzecich do placówki. Interesanci kontaktują się

telefonicznie lub e-mailowo. Kontakt osobisty jest dopuszczony wyłącznie w sprawach

pilnych po uzyskaniu zgody dyrektora.

 1. Przyprowadzanie dzieci do przedszkola/żłobka odbywa się do godziny 8:30 (po tym czasie drzwi

do przedszkola/żłobka zostają zamknięte).

 1. Drzwi zostaną otwarte od godziny 15:00.
 2. Dzieci będą przebywać w jednej stałej grupie przypisanej do konkretnej sali bez

możliwości kontaktu pomiędzy grupami, pod opieką tych samych nauczycieli

i pracowników obsługi. Dyrektor zastrzega sobie możliwość zmiany przydziału

pracownika do sali w przypadku, np. choroby pracownika lub innych okoliczności, które

uniemożliwią wyznaczonej osobie na kontakt z dziećmi.

 1. Pracą nauczycieli, pracowników administracji i obsługi kieruje dyrektor, odpowiedzialny

za przydzielenie obowiązków i opracowanie harmonogramu pracy pracowników.

Decyzją dyrektora do grupy przyporządkowany zostanie stały personel.

 1. Pracownicy kuchni nie będą mieli bezpośredniego kontaktu z dziećmi.
 2. W każdej grupie będzie przebywać ustalona przez dyrektora ilość dzieci:
 3. a) 6l- Tygrysy do 15 dzieci
 4. b) 5l – Liski do 13 dzieci
 5. c) 5l- Kameleony do 13 dzieci
 6. d) 4l-Pszczółki do 11 dzieci
 7. e) 4l-Żabki do 14 dzieci
 8. f) 3l-Jeżyki do 14 dzieci
 9. g) 3l-Sowy do 15 dzieci
 10. h) 3l-Tropiciele do 10 dzieci
 11. i) żłobek mały-do 14 dzieci
 12. j) żłobek duży- do 16 dzieci
 13. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być

mniejsza niż 2 m 2 na 1 dziecko i każdego opiekuna, z uwzględnieniem wyposażenia sali.

 1. Osoby przebywające na terenie przedszkola zobowiązane są do zachowania dystansu

społecznego wynoszącego od 1,5 m do 2 m odległości.

 1. Dopuszczalna liczba osób w pomieszczeniu, jednocześnie z zachowaniem dystansu

społecznego:

 1. a) w gabinecie dyrektora mogą przebywać jednocześnie 3 osoby;
 2. b) w pomieszczeniu socjalnym mogą przebywać w tym samym czasie 4 osoby;
 3. d) w holu(korytarzach) przedszkola może znajdować się jednocześnie 5 osób;
 4. e) pod opieką nauczyciela z łazienki w jednym czasie może korzystać 4

dzieci.

 1. f) w szatni jednocześnie może przebywać maksymalnie 8 osób. Zaleca się

dzielenie dzieci z grupy na 2 części, z której jedna pod opieką

nauczyciela korzysta z toalety/łazienki, a druga część pod opieką nauczyciela

przebiera się w szatni. Dzieci gotowe do wyjścia siadają na ławce w szatni

zachowując między sobą bezpieczne odległości.

 1. W sali do dyspozycji dzieci znajdują się przedmioty i sprzęty, które można

dezynfekować. Dziecko po skończonej zabawie, odkłada zabawkę do oznaczonego

pojemnika „zabawki do dezynfekcji”. Zabawki te będą systematycznie dezynfekowane. Po dezynfekcji osoba przydzielona do grupy odkłada je na miejsce.

 1. W Sali zaleca się dzielenie zabawek na 5 koszy, z czego każdy przypisany jest na dany dzień tygodnia, po zabawie, zabawki odkładane są na 7 dniową kwarantannę.
 2. Zabrania się wnoszenia do przedszkola zabawek, jedzenia, picia, pozostawania wózków, jeździków na terenie przedszkola/żłobka. Jeśli dziecko przynosi jedzenie(w wyjątkowych sytuacjach- alergie itp.)- musi ono być szczelnie zapakowane w jednorazowe pojemniki, jedzenia przyniesionego do placówki nie oddajemy, zostanie ono wyrzucone.
 3. Dozwolone jest wniesienie do przedszkola:
 4. a) wyprasowanych ubrań na przebranie, pampersów, chusteczek nawilżających w szczelnie zapakowanym worku
 5. Podczas sprawowania opieki nad dziećmi nauczyciele będą pełnić głównie funkcję

opiekuńczo – wychowawczą. Dozwolone jest prowadzenie przez nauczyciela zajęć

dydaktycznych.

 1. Nauczyciel przebywający z dziećmi oraz nauczyciel/specjalista prowadzący zajęcia dodatkowe zobowiązany jest do :

1) egzekwowania od dzieci zasady zachowania bezpiecznych odległości;

2) dokładnej dezynfekcji rąk oraz zakrywania nosa i ust używając przyłbicy/maseczki;

3) udostępniania dzieciom tylko uprzednio zdezynfekowanego sprzętu;

4) organizowania zabaw ruchowych, w których jest możliwość zachowania

bezpiecznej odległości między dziećmi

 1. Nauczyciel nadzoruje regularne mycie rąk przez dzieci wodą z mydłem szczególnie po

przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po

skorzystaniu z toalety.

 1. Po skorzystaniu przez dzieci z toalety, wyznaczona osoba systematycznie dezynfekuje

sanitariaty.

 1. Dezynfekcja rąk dzieci odbywa się przy użyciu mydła antybakteryjnego i ciepłej wody

pod nadzorem wyznaczonego pracownika. Wycieranie rąk odbywa się wyłącznie

w ręczniki papierowe.

 1. Personel opiekujący się dziećmi w razie konieczności korzysta z indywidualnych

środków ochrony osobistej (jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, przyłbice, a

także fartuchy z długim rękawem).

 1. Podczas pobytu dzieci na świeżym powietrzu-plac placówki- będą przestrzegane wszystkie wytyczne dotyczące zachowania odległości oraz zasad dezynfekcji.

 

 

 1. Na czas ograniczenia w funkcjonowaniu przedszkola, spowodowanego sytuacją

epidemiologiczną, ustala się szczególne normy i zasady korzystania z ogrodu

przedszkolnego oraz z jego wyposażenia w sprzęt rekreacyjny i zabawki.

 1. Zabrania się korzystania z placu zabaw dzieciom, po odebraniu ich z placówki przez rodzica/opiekuna oraz osobom postronnym.
 2. Umożliwia się organizowania wyjść i wycieczek poza teren przedszkola.
 3. Przed wyjściem na teren każde dziecko korzysta z toalety, tak żeby ograniczyć możliwość

kontaktu z innymi osobami w przedszkolu/żłobka.

 1. Przed wyjściem na teren nauczyciel jest zobowiązany każdorazowo omówić z dziećmi

zasady bezpieczeństwa.

 1. Wychodząc na teren i wracając do przedszkola, dzieci idą „gęsiego” kolumną

prowadzoną przez nauczyciela, w odstępach co najmniej 1,5 metra. Po ustawieniu

podopiecznych w kolumnę nauczyciel powinien każdorazowo sprawdzić, czy wszystkie

dzieci będące w danym dniu pod jego opieką są obecne.

 1. Drzwi do przedszkola/żłobka otwiera i zamyka nauczyciel lub inny pracownik przedszkola.
 2. Podczas zabaw dzieci korzystają z wyznaczonego przez nauczyciela obszaru terenu.
 3. Dzieci w każdej chwili otrzymają wodę do picia. Wodę podaje dziecku (w wyparzonych

wcześniej kubeczkach) pracownik przedszkola/żłobka.

 1. Przedszkole zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie

placówki.

 1. Posiłki przygotowywane są i przywożone przez firmę cateringową przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.
 2. Dzieci posiłki spożywają przy stolikach w salach z zachowaniem

odpowiednich odległości. Po każdym posiłku powierzchnia stołów oraz krzeseł jest dezynfekowana (poręcze, oparcia, siedziska).

 1. Posiłki spożywają dzieci w naczyniach wielorazowych, które są codziennie po każdym posiłku dokładnie myte i wyparzane w zmywarce przemysłowej.
 2. Po godzinie 15.30, dzieci, które zostają dłużej w przedszkolu łączą się w salach do tego przypisanych:

Ul. Górna: żłobek mały i duży w Sali malinowej, 3 latki w Sali winogronowej, 5 latki w Sali pomarańczowej

Ul. Kwiatowa: 4 latki w Sali żabek, 3 latki i 6 latki w Sali tygrysków

Panie zwracają uwagę na częste mycie i dezynfekcje rąk, zabawek, krzesełek i stolików.

DZIAŁ 4

Zasady postępowania i obowiązki pracowników na terenie placówki

 1. Dyrektor:

1) ustala procedury wewnętrzne i dostosowuje je do wymogów GIS;

2)współpracuje z organem prowadzącym;

3) organizuje pracę personelu pedagogicznego i pracowników administracji i obsługi

w okresie wzmożonego reżimu sanitarnego, dostosowując ją do wytycznych GIS;

4)monitoruje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem

utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni

dotykowych, powierzchni płaskich, blatów, sanitariatów;

5) planuje organizację pracy przedszkola/żłobka na podstawie zebranych informacji,

6)informuje rodziców o czynnikach ryzyka spowodowanych zakażeniem wirusem

SARS CoV2; informuje o odpowiedzialności za podjęcie decyzji związanej z

wysłaniem dziecka do przedszkola/żłobka;

7) zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania

dziecka lub pracownika (izolatka-sala jabłkowa, sala pszczółek);

8) nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników przedszkola/żłobka zgodnie z

powierzonymi im obowiązkami;

9) prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w placówce;

10) kontaktuje się z rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym/opiekunami prawnymi –

telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka;

11) informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia

choroby u dziecka, pracownika;

12) współpracuje ze służbami sanitarnymi, ustala zasady postępowania;

13) instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek

podejrzenia zakażenia;

14) informuje rodziców o obowiązujących w przedszkolu/żłobku procedurach postępowania na

wypadek podejrzenia zakażenia za pomocą strony internetowej i poczty

elektronicznej.

 

 

 1. Dyrektor zapewnia:

1) sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie

z pomieszczeń przedszkola/żłobka, placu zabawa oraz sprzętów, zabawek znajdujących się

w przedszkolu/żłobka;

2) płyn do dezynfekcji rąk – przy wejściu do budynku oraz w miejscu

przygotowywania posiłków, a także środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki,

maseczki ochronne dla pracowników odbierający rzeczy, produkty od dostawców

zewnętrznych;

3) plakaty z zasadami prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk w pomieszczeniach

sanitarno-higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowego mycia

i dezynfekcji rąk przy dozownikach z płynem oraz przy wejściu do przedszkola/żłobka;

4) pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewniania bezpieczeństwa

i procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wszystkim

pracownikom jak i rodzicom.

 1. Każdy pracownik placówki zobowiązany jest:

1) przestrzegać wszystkich procedur, zarządzeń, regulaminów obowiązujących

w przedszkolu w celu przeciwdziałania zakażeniem koronawirusem;

2) przychodzić do pracy bez objawów infekcji;

3) poddawać się pomiarowi temperatury przed wejściem do przedszkola/żłobka;

4) telefonicznie poinformować pracodawcę w przypadku wystąpienia niepokojących

objawów chorobowych, mogących świadczyć o zakażeniu COVID-19, pozostać w

domu i skontaktować się ze służbami medycznymi;

5) dezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do budynku placówki;

6) informować dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych

dzieci;

7) postępować zgodnie z zapisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa;

8) stosować zasady profilaktyki zdrowotnej:

 1. a) regularnego mycia rąk przez 30 sekund mydłem i ciepłą wodą lub środkiem

dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych,

 1. b) kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,
 2. c) unikania kontaktu z osobami, które źle się czują;

9) przeprowadzają dezynfekcję zabawek, przedmiotów, którymi bawiło się dziecko, ściśle

z zaleceniami producenta. Dezynfekcja zabawek w ciągu dnia odbywa się systematycznie i tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów dezynfekujących ;

10) zapewniają bieżącą dezynfekcję stołów, blatów, krzeseł, toalet dzieci – w czynnościach

tych pomagają pomoce nauczyciela;

11) pracownicy obsługi /nauczyciel systematycznie dezynfekuje toalety dzieci i pracowników co najmniej 2 razy dziennie;

12) pracownicy obsługi zobowiązani są do mycia i dezynfekcji sztućców w zmywarce z

dodatkiem detergentu w temperaturze 60oC.

13) pracownicy obsługi  utrzymują w czystości ciągi komunikacyjne, dezynfekcją powierzchnie dotykowe

(klamki, powierzchnie płaskie, włączniki, klawiaturę, wózki kuchenne );

14) przestrzegają zakazu kontaktowania się z personelem kuchni;

15) pracownicy zobowiązani są do raportowania codziennych prac porządkowych (karty

monitorowania czystości);

16) dezynfekują sale zajęć, izolatkę, po zakończeniu pobytu dzieci w grupie, wykładziny

dywanowe dezynfekowane są przy pomocy parownicy po zakończeniu pobytu dzieci w

grupie

17) nauczyciel po skończonym posiłku odstawia sztućce, w pojemniku do tego przeznaczonym, przed drzwi sali

Nauczyciele, pomoce nauczyciela:

1) stawiają się do pracy wg ustalonego harmonogramu;

2) po przyjściu do przedszkola dezynfekują ręce i udają się do wyznaczonej sali, gdzie

oczekują przyjścia dzieci;

3) unikają niepotrzebnego przemieszczania się po przedszkolu, nie wchodzą do

sal innych grup;

4) przygotowują się do pracy przed rozpoczęciem pracy z dziećmi;

5) odpowiadają za właściwą organizację procesu opiekuńczo- wychowawczego, ewentualnie edukacyjnego;

6) sprawują opiekę nad dziećmi, przestrzegając zasad bezpieczeństwa i higieny;

7) rozmawiają z dziećmi w zrozumiały sposób, tłumacząc dlaczego oczekujemy od nich

zmian innych niż dotychczas, dając dzieciom poczucie bezpieczeństwa;

8) sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć – liczba dzieci zgodnie z ustaleniami, objawy

chorobowe u dzieci, dostępność środków czystości i inne zgodnie z przepisami dot. bhp;

9) adoptują i modyfikują formy przeprowadzanych zabaw, zajęć i ich treści do zaistniałej

sytuacji;

10) unikają większych skupisk dzieci;

11) wyznaczają dzieciom kąciki do zabaw;

12) systematycznie co godzinę wietrz salę;

13) nie organizują mycia zębów (do odwołania);

14) podają dziecku wodę do picia;

15) odpowiadają za sprawność szybkiego kontaktu z rodzicami;

16) zwracają uwagę , żeby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed

posiłkami, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z terenu;

17) prowadzą zabawy ruchowe przy otwartych oknach;

18) dbają o to, by dzieci w ramach grupy unikały ścisku, bliskich kontaktów;

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia

1.W przedszkolu wyznaczono salę jabłkową oraz salę pszczółek jako pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe wskazujące na możliwość zakażenia chorobą zakaźną.

2.Pomieszczenie zaopatrzone jest w:

1) oznaczony pojemnik z maseczkami, rękawiczkami, przyłbicą, fartuchem ochronnym, płyn

do dezynfekcji rąk

2) zamknięty pojemnik na rzeczy skażone (zużyte rękawiczki);

3) woda mineralna w zamkniętej butelce, oraz kubeczki jednorazowe;

4) materac, koc;

5) tablicę informacyjną z numerami telefonów do Wydziału Edukacji, Stacji Sanitarno

Epidemiologicznej, na pogotowie, do dyrektora przedszkola oraz zasadami

dezynfekcji rąk, zakładania i zdejmowania rękawiczek i maseczki;

6) procedurę na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażeniem COVID-19;

7) termometr;

3.W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, gorączka,

duszności, katar, wymioty), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy.

4.Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go

zastępującą.

5.Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicem/ opiekunem dziecka i wzywa

do niezwłocznego odbioru dziecka z placówki.

 1. Dyrektor zawiadamia stacje sanitarno-epidemiologiczną, i stosuje się do uzyskanych

wytycznych.

7.Opiekun grupy, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala, w której

przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi,

mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł, zabawek).

 1. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika przedszkola, który zachowuje wszelkie

środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed

wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki.

 1. Rodzice odbierają dziecko przy głównych drzwiach wejściowych do budynku placówki.
 2. Z izolatki może korzystać także pracownik przedszkola, u którego wystąpiły objawy

zakażenia.

DZIAŁ 6

Postanowienia końcowe

 1. Procedura bezpieczeństwa wchodzi w życie z dniem podpisania przez dyrektora, tj. 15.05.2020
 2. Procedura obowiązuje do czasu ich odwołania.
 3. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do zapoznania, stosowania i

przestrzegania ww. procedury.

 

Załączniki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Instrukcja zakładania i zdejmowania maseczki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Instrukcja prawidłowego mycia rąk

 

 

 

 

 1. Instrukcja prawidłowego zakładania i zdejmowania rękawiczek jednorazowych

 

 

 

 1. SZYBKA KOMUNIKACJA Z RODZICAMI, W ZWIĄZKU Z ZAUWAŻENIEM OBJAWÓW CHOROBOWYCH U DZIECKA PRZEBYWAJĄCEGO W PLACÓWCE.

PO STWIERDZENIU OBJAWÓW CHOROBOWYCH I USTALENIU PODNIESIONEJ TEMPERATURY CIAŁA, POPRZEZ DOKONANIE POMIARU TERMOMETREM, NAUCZYCIEL NATYCHMIAST ZAWIADAMIA TELEFONICZNIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA, DZWONIĄC NA NUMER PODANY PRZEZ RODZICA W UMOWIE.

 1. MONITOROWANIE CZYNNOŚCI PORZĄDKOWYCH W DANYM TYGODNIU
POMIESZCZENIE DATA

TYDZIEŃ

Od-do

GODZINA PODPIS OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPRZĄTANIE I DEZYNFEKCJĘ UŻYTE ŚRODKI CZYSTOŚCI I DO DEZYNFEKCJI
POMIESZCZENIE KUCHENNE

 

POMIESZCZENIE KUCHENNE

 

POMIESZCZENIE KUCHENNE

 

POMIESZCZENIE KUCHENNE

 

POMIESZCZENIE KUCHENNE

 

POMIESZCZENIE KUCHENNE

 

POMIESZCZENIE KUCHENNE

 

POMIESZCZENIE KUCHENNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POMIESZCZENIE DATA

TYDZIEŃ

OD-DO

GODZINA PODPIS OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPRZĄTANIE I DEZYNFEKCJĘ UŻYTE ŚRODKI CZYSTOŚCI I DO DEZYNFEKCJI
KORYTARZ  POZIOM -1
KORYTARZ  POZIOM -1
KORYTARZ  POZIOM -1
KORYTARZ  POZIOM -1
KORYTARZ  POZIOM -1
KORYTARZ  POZIOM -1
KORYTARZ  POZIOM -1
KORYTARZ  POZIOM -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POMIESZCZENIE DATA

TYDZIEŃ

OD-DO

GODZINA PODPIS OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPRZĄTANIE I DEZYNFEKCJĘ UŻYTE ŚRODKI CZYSTOŚCI I DO DEZYNFEKCJI
KORYTARZ PARTER
KORYTARZ PARTER
KORYTARZ PARTER
KORYTARZ PARTER
KORYTARZ PARTER
KORYTARZ PARTER
KORYTARZ PARTER
KORYTARZ PARTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POMIESZCZENIE DATA

TYDZIEŃ

OD-DO

GODZINA PODPIS OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPRZĄTANIE I DEZYNFEKCJĘ UŻYTE ŚRODKI CZYSTOŚCI I DO DEZYNFEKCJI
KORYTARZ PIĘTRO
KORYTARZ PIĘTRO
KORYTARZ PIĘTRO
KORYTARZ PIĘTRO
KORYTARZ PIĘTRO
KORYTARZ PIĘTRO
KORYTARZ PIĘTRO
KORYTARZ PIĘTRO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POMIESZCZENIE DATA

TYDZIEŃ

OD-DO

GODZINA PODPIS OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPRZĄTANIE I DEZYNFEKCJĘ UŻYTE ŚRODKI CZYSTOŚCI I DO DEZYNFEKCJI
SZATNIA
SZATNIA
SZATNIA
SZATNIA
SZATNIA
SZATNIA
SZATNIA
SZATNIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POMIESZCZENIE DATA

TYDZIEŃ

OD-DO

GODZINA PODPIS OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPRZĄTANIE I DEZYNFEKCJĘ UŻYTE ŚRODKI CZYSTOŚCI I DO DEZYNFEKCJI
TOALETY DLA DOROSŁYCH
TOALETY DLA DOROSŁYCH
TOALETY DLA DOROSŁYCH
TOALETY DLA DOROSŁYCH
TOALETY DLA DOROSŁYCH
TOALETY DLA DOROSŁYCH
TOALETY DLA DOROSŁYCH
TOALETY DLA DOROSŁYCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POMIESZCZENIE DATA

TYDZIEŃ

OD-DO

GODZINA PODPIS OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPRZĄTANIE I DEZYNFEKCJĘ UŻYTE ŚRODKI CZYSTOŚCI I DO DEZYNFEKCJI
TOALETY DZIECIĘCE
TOALETY DZIECIĘCE
TOALETY DZIECIĘCE
TOALETY DZIECIĘCE
TOALETY DZIECIĘCE
TOALETY DZIECIĘCE
TOALETY DZIECIĘCE
TOALETY DZIECIĘCE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POMIESZCZENIE DATA

TYDZIEŃ

OD-DO

GODZINA PODPIS OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPRZĄTANIE I DEZYNFEKCJĘ UŻYTE ŚRODKI CZYSTOŚCI I DO DEZYNFEKCJI
SALE DZIECIĘCE

ZABAWKI

SALE DZIECIĘCE

ZABAWKI

SALE DZIECIĘCE

ZABAWKI

SALE DZIECIĘCE

ZABAWKI

SALE DZIECIĘCE

ZABAWKI

SALE DZIECIĘCE

ZABAWKI

SALE DZIECIĘCE

ZABAWKI

SALE DZIECIĘCE

ZABAWKI

SALE DZIECIĘCE

ZABAWKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POMIESZCZENIE DATA

TYDZIEŃ

Od-do

GODZINA PODPIS OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPRZĄTANIE I DEZYNFEKCJĘ UŻYTE ŚRODKI CZYSTOŚCI I DO DEZYNFEKCJI
POMIESZCZENIE SOCJALNE

 

POMIESZCZENIE SOCJALNE

 

POMIESZCZENIE SOCJALNE

 

POMIESZCZENIE SOCJALNE

 

POMIESZCZENIE SOCJALNE

 

POMIESZCZENIE SOCJALNE

 

POMIESZCZENIE SOCJALNE

 

POMIESZCZENIE SOCJALNE

 

 

 

 

 

 

 

 

ZGODA RODZICA NA POMIAR TEMPERATURY CIAŁA DZIECKA W TRAKCIE POBYTU W PRZEDSZKOLU

 

JA NIŻEJ PODPISANY/A WYRAŻAM ZGODĘ, NA CODZIENNY POMIAR TEMPERATURY CIAŁA MOJEGO DZIECKA, PODCZAS POBYTU W PLACÓWCE.

TEMPERATURA CIAŁA BĘDZIE MIERZONA TERMOMETREM BEZDOTYKOWYM PRZEZ CZAS TRWANIA STANU EPIDEMII LUB STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO, SPOWODOWANEGO KORONAWIRUSEM.

POWYŻSZA ZGODA MA NA CELU REALIZACJĘ DZIAŁAŃ PREWENCYJNYCH I ZAPOBIEGAWCZYCH PRZEZ PLACÓWKĘ.

 

 

…………………………………………………………………………………….

(DATA, CZYTELNY PODPIS RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA)

 

OŚWIADCZENIE RODZICA O NATYCHMIASTOWYM ODBIORZE DZIECKA Z PLACÓWKI, PO STWIERDZENIU PRZEZ PERSONEL OBJAWÓW CHOROBOWYCH U DZIECKA

 

JA NIŻEJ PODPISANY/A OŚWIADCZAM ODEBRAĆ DZIECKO Z PLACÓWKI, NIEZWŁOCZNIE PO OTRZYMANIU INFORMACJI OD PERSONELU ŻŁOBKA/PRZEDSZKOLA, O OBJAWACH CHOROBOWYCH STWIERDZONYCH WSKUTEK OBSERWACJI I POMIARU TEMPERATURY CIAŁA.

 

……………………………………………. ………………………….

(DATA, CZYTELNY PODPIS RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCEZNIE RODZICA O ZAPOZNANIU SIĘ I PRZESTRZEGANIU PROCEDURY I REGULAMINU PRZYPROWADZANIA, ODBIERANIA ORAZ SPRAWOWANIA OPIEKI W ŻŁOBKU I PRZEDSZKOLU W CZASIE TRWANIA KORONAWIRUSA

 

 

JA NIŻEJ PODPISANY/A OŚWIADCZAM, IŻ ZAPOZNAŁEM/AM SIĘ Z PROCEDURAMI I REGULAMINEM PLACÓWKI, DOTYCZĄCYCH PRZYPROWADZANIA, ODBIERANIA ORAZ SPRAWOWANIA OPIEKI W ŻŁOBKU I PRZEDSZKOLU W CZASIE TRWANIA KORONAWIRUSA.

 

……………………………………………………………  ………………………………….

(DATA, CZYTELNY PODPIS RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies : Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz tę politykę. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close