RODO

Informacja

w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych wprowadzonych

ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”

————————————————————————————————————————–

 

Językowe Przedszkole Niepubliczne „Kraina Wiedzy” w Puławach jako Administrator danych informuje, że przetwarza Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana Dziecka.

W świetle przepisów RODO Językowe Przedszkole Niepubliczne „Kraina Wiedzy” w Puławach (dalej „Przedszkole”) jest administratorem zarówno Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z zawartą umową o nauczanie, opiekę i wychowanie Pani/Pana Dziecka, jak również danych osobowych Pani/Pana Dziecka. To oznacza, że odpowiadamy za ich przetwarzanie w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Dane kontaktowe administratora

Centrum Edukacji Innowacyjnej – Justyna Frankiewicz-Popiołek prowadząca Językowe Przedszkole Niepubliczne „Kraina Wiedzy”

 1. Górna 4b

24-100 Puławy

 

Cele, podstawy i okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych Dziecka

W zależności od udzielonej przez Panią/Pana zgody, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w następujących celach (pełne nazwy aktów prawnych zamieszczono na końcu formularza):

 1. Ustalenie Pani/Pana tożsamości jako rodzica lub prawnego opiekuna Dziecka oraz tożsamości Dziecka (w tym informacji o stanie jego zdrowia, jeżeli wpływa to na zakres świadczeń opiekuńczo-edukacyjnych) w związku z zawarciem umowy o nauczanie, opiekę i wychowanie Pani/Pana Dziecka – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust 2 lit. c RODO w zw. z art. 44 ust. 1 i ust. 7 Ustawy o systemie informacji oświatowej.
 2. Realizujemy Pani/Pana prawa jako rodziców lub prawnych opiekunów Dziecka, np. odbieramy i archiwizujemy Pani/Pana oświadczenia zawierające upoważnienie innych osób do odbioru Pani/Pana Dziecka – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 3. Kontaktujemy się z Panią/Panem pod podanym numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np. poinformować o stanie zdrowia Pani/Pana Dziecka – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 4. Zapewnienie Pani/Pana Dziecku odpowiedniej opieki, będącej odpowiedzią na potrzeby Dziecka oraz poprawa jakości naszych usług są dla nas priorytetem, dlatego też możemy kierować do Pani/Pana krótkie ankiety z prośbą o informację zwrotną, aby umożliwić Pani/Panu poinformowanie nas co jeszcze możemy zrobić lepiej; zapewniamy, że ankiety te będziemy wysyłać z taką częstotliwością i w taki sposób, aby nie były one dla Pani/Pana uciążliwe i nie naruszały Pani/Pana prawa do prywatności; jednocześnie może Pani/Pan w każdej chwili poinformować nas, że nie chce Pani/Pan otrzymywać od nas takich treści – wtedy zablokujemy ich wysyłkę, zgodnie z otrzymanym żądaniem – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest poprawa jakości usług oraz ich dostosowanie do potrzeb dzieci.
 5. Jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Pani/Pana danych w tym celu – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw.
 6. Jako przedsiębiorca prowadzimy także księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe – wystawiamy np. rachunki i faktury za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Pani/Pana danych osobowych – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 7. Możemy przetwarzać Pani/Pana dane pozyskane w trakcie współpracy z nami w celach marketingowych, np. poprzez ich analizę oraz wiązanie z innymi informacjami o Pani/Panu. Celem takiego przetwarzania Pani/Pana danych jest przede wszystkim dostosowanie kierowanych do Pani/Pana komunikatów do Pani/Pana potrzeb – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 8. Możemy przetwarzać Pani/Pana dane oraz dane Pani/Pana Dziecka, w tym wizerunek, w celach naszej promocji, np. poprzez ich zamieszczanie w Internecie, ulotkach lub materiałach promocyjnych. Celem takiego przetwarzania Pani/Pana danych i danych Pani/Pana Dziecka jest przede wszystkim promocja naszych usług – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 9. Możemy kierować do Pani/Pana komunikację marketingową dotyczącą działalności Przedszkola, taką jak w szczególności oferty, informacje o usługach, promocjach szkoleń językowych Helen Doron, wydarzeniach przez nas organizowanych czy artykuły o tematyce wychowania dzieci. W zależności od Pani/Pana decyzji, możemy wykorzystywać do tego podany adres e-mail – wtedy wysyłamy komunikację na Pani/Pana skrzynkę poczty elektronicznej lub numer telefonu – wtedy może Pani/Pan otrzymywać od nas sms, mms czy połączenia przychodzące – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 172 PrTel w zw. z art. 10 ust. 2 uśude.

 

Jeżeli Pani/Pana Dziecko korzysta z naszych usług wychowawczo-edukacyjnych, to mamy obowiązek tworzenia dokumentacji i przechowywania jej zgodnie z terminami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeżeli wyraziła Pani/wyraził Pan nam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku lub przetwarzanie danych w celach marketingowych, przetwarzamy Pani/Pana dane oraz dane Pani/Pana Dziecka od chwili wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia. Po upływie wyżej wymienionych okresów Pani/Pana dane i dane Pani/Pana Dziecka są usuwane lub poddawane anonimizacji.

Automatyczne podejmowanie decyzji

We wskazanych wyżej celach dokonujemy profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Pani/Pana danych i danych Pani/Pana Dziecka. W wyniku tego profilowania, co do zasady, nie podejmujemy w sposób zautomatyzowany decyzji, które wywoływałyby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana lub Pani/Pana Dziecko wpływały.

Jeśli w stosunku do Pani/Pana lub Pani/Pana Dziecka podejmiemy decyzję w sposób zautomatyzowany, to ma Pani/Pan prawo ją zakwestionować. Wtedy Pani/Pana sprawa będzie rozpatrywana przez naszego pracownika.

 

Obowiązek podania danych

Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże jako podmiot edukacyjny jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości Pani/Pana oraz Pani/Pana Dziecka. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową udzielenia świadczenia. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Pani/Pana danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku na Pani/Pana rzecz.

Jeżeli podaje nam Pani/Pan swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia, lecz nie otrzyma Pani/Pan od nas np. informacji o stanie zdrowia Pani/Pana Dziecka w przypadku zdarzenia wymagającego Pani/Pana wiedzy o tym. Wyrażenie którejkolwiek ze zgód na rozpowszechnianie wizerunku lub zgód marketingowych również odbywa się na zasadzie dobrowolności. Oznacza to, że odmowa ich udzielenia nie uniemożliwia skorzystania z usług administratora i jednocześnie ma Pani/Pan prawo do odwołania wyrażonej nam zgody w dowolnej chwili. Wystarczy że skontaktuje się Pani/Pan z nami czy odwiedzi nas Pani/Pan w naszej placówce.

 

Przedszkole może przekazywać Pani/Pana dane lub dane Pani/Pana Dziecka

Jako podmiot edukacyjny dbamy o poufność Pani/Pana danych oraz danych Pani/Pana Dziecka. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, jak również realizacji praw Pani/Pana Dziecka, Pani/Pana dane osobowe lub dane osobowe Pani/Pana Dziecka mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 • innym podmiotom edukacyjnym współpracującym z Przedszkolem na terenie Polski i Europy w ramach wykonywania czynności wychowawczo-edukacyjnych;
 • dostawcom usług zaopatrujących Przedszkole w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń edukacyjnych oraz zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, przewoźnikom, firmom kurierskim i pocztowym);
 • dostawcom usług wspierających Przedszkole w obszarze marketingowym (agencje reklamowe, firmy realizujące wysyłkę sms oraz e-mail);
 • dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Przedszkole w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym);
 • osobom upoważnionym przez Panią/Pana do odbioru Pani/Pana Dziecka;

 

Przekazanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, np. w zakresie wsparcia teleinformatycznego Pani/Pana dane osobowe lub dane osobowe Pani/Pana Dziecka mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Przedszkolem, a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

Przysługujące Pani/Panu prawa

Może Pani/Pan złożyć wniosek do Przedszkola (dotyczący danych osobowych) o:

 • sprostowanie (poprawienie) swoich danych lub danych Dziecka;
 • zapomnienie (usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie);
 • ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych);
 • dostęp do danych (informacje o przetwarzanych danych lub kopię danych);
 • przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Pani/Pana (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego prawa może Pani/Pan skorzystać zależeć będzie m.in. od podstawy prawnej przetwarzania Pani/Pana danych oraz celu ich przetwarzania.

 

Prawo sprzeciwu

Niezależnie od praw wymienionych wyżej może Pani/Pan w dowolnym momencie złożyć sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i wizerunku lub danych osobowych i wizerunku Pani/Pana Dziecka w celu marketingu bezpośredniego lub promocji. Po przyjęciu takiego wniosku jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

W szczególnych sytuacjach może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez Przedszkole Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana Dziecka (w tym profilowania), jeśli podstawą wykorzystania Pani/Pana danych jest prawnie uzasadniony interes Przedszkola lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu wniosku, nie będziemy mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba że wykażemy, iż istnieją:

 • ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec interesów Pani/Pana lub Pani/Pana Dziecka, jego praw i wolności, lub
 • podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Zgoda

Jeśli podstawą do przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana Dziecka jest udzielona przez Panią/Pana zgoda – może ją Pani/Pan w każdej chwili wycofać. Wycofanie zgody nie spowoduje negatywnych konsekwencji w związku ze świadczeniem na rzecz Pani/Pana Dziecka czynności edukacyjno-wychowawczych. Nie będzie miało również wpływu na zgodność z prawem wykorzystania Pani/Pana danych lub danych Pani/Pana Dziecka przed cofnięciem zgody.

Z wymienionych wyżej praw może Pani/Pan skorzystać wysyłając wniosek listownie na nasz adres kontaktowy.

 

Skarga

Jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana Dziecka narusza przepisy prawa może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Wykaz przepisów:

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Ustawy o systemie informacji oświatowej – ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (tekst jednolity: Dz.U.2017.2159 z późn. zm.)

PrTel – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz.U.2017.1907 z pózn. zm.);

uśude – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U.2017.1219 z późn. zm.)

Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies : Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz tę politykę. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close