STATUT, procedury i regulaminy

ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z DOKUMENTAMI:

Statut Krainy Wiedzy

Procedury dotyczace bezpieczeństwa dzieci w Językowym Przedszkolu Niepublicznym 'Kraina Wiedzy’ w Puławach

Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Językowym Przedszkolu Niepublicznym 'Kraina Wiedzy’ w Puławach

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW

w Niepublicznym Żłobku i Przedszkolu Językowym „Kraina Wiedzy”

 

Podstawa prawna:

 

Rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej i Sportu z dnia
31 grudnia 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z dnia 22 stycznia 2003 r).

  1. Plac zabaw zlokalizowany w ogrodzie przedszkolnym jest terenem służącym zabawie i wypoczynkowi wyłącznie dzieciom uczęszczającym do Niepublicznego Żłobka i Przedszkola Językowego „Kraina Wiedzy”.
  1. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci żłobkowych i przedszkolnych uczęszczających do Niepublicznego Żłobka i Przedszkola Językowego „Kraina Wiedzy”.
  1. Przed wyjściem dzieci do ogrodu – teren sprawdzany jest przez nauczyciela lub innego pracownika przedszkola (stan techniczny sprzętu, czystość).
  1. Dzieci na terenie placu zabaw powinny przebywać wyłącznie pod stałą opieką nauczycieli i personelu obsługi, którzy ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.
  1. Podczas przebywania na placu zabaw, nauczyciele rozstawieni są na całym terenie placu.
  1. Z urządzeń ogrodowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
  1. Na terenie placu zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz palenia tytoniu.
  1. Zabrania się w szczególności:

– przebywania na terenie placu zabaw osobom nieupoważnionym,

– niszczenia sprzętu i urządzeń zabawowych,

– zaśmiecania terenu,

– niszczenia zieleni,

– jazdy na rowerze, hulajnodze, deskorolce, rolkach itp.,

– wprowadzania zwierząt.

  1. Wszelkie uszkodzenia urządzeń lub zniszczenia zieleni należy natychmiast i niezwłocznie zgłosić dyrektorowi lub innemu pracownikowi przedszkola.
  1. Utrzymanie w czystości placu zabaw należy do obowiązków wszystkich pracowników zatrudnionych w przedszkolu.
  1. W ogrodzie opiekę nad dzieckiem przejmuje rodzic z chwilą przywitania się z nim i z nauczycielem.
  1. Za stan urządzeń zabawowych i sprzętu odpowiadają: Dyrektor Przedszkola, nauczyciele prowadzący zajęcia oraz inni pracownicy zatrudnieni w placówce.
  1. W razie stwierdzenia nieprawidłowości, nauczyciel nie powinien wyprowadzać wychowanków na plac zabaw oraz niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Dyrektora placówki.
  1. W czasie prowadzenia zajęć oraz po zamknięciu przedszkola obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania na placu zabaw nieupoważnionych osób.
  1. Korzystanie z placu zabaw i urządzeń stanowiących jego wyposażenie przez uczniów Szkoły Językowej Helen Doron możliwe jest wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z Dyrektorem Przedszkola i pod opieką Rodziców/prawnych opiekunów, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje dzieci przebywające na placu zabaw.
  1. Dyrektor Przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób, które korzystają z placu zabaw i urządzeń stanowiących jego wyposażenie bez jego zgody, pod opieką rodziców/prawnych opiekunów, poza godzinami pracy przedszkola i nie przestrzegają zapisów niniejszego regulaminu.
  1. Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola, rodziców/prawnych opiekunów dzieci i inne osoby upoważnione przez rodziców do opieki nad dziećmi, a przebywające na terenie placu zabaw.
  1. Treść regulaminu podaje się do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej przedszkola.

 

 

 

Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies : Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz tę politykę. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close